Predstavitev šs

Študentski svet Fakultete za družbene vede (ŠS FDV) je najvišji in edini predstavniški organ študentov na fakulteti. Študente zastopa v organih fakultete, podaja mnenja o napredovanju profesorjev in rešuje študentsko in studijsko problematiko na fakulteti.

Podlaga za delovanje Študentskega sveta je določena z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze v Ljubljani in s Poslovnikom Študentskega sveta Univerze v Ljubljani. Na ravni Fakultete za družbene vede je delovanje Študentskega sveta FDV določeno s Pravili o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in Poslovnikom Študentskega sveta Fakultete za družbene vede.

Volitve v SS FDV razpise dekan/ja fakultete na zahtevo rektorja/ice Univerze v Ljubljani. Vsi študentje vseh programov lahko kandidirajo in volijo predstavnika svoje smeri v SS FDV na dodiplomski stopnji. Podiplomski študentje izvolijo pet predstavnikov (ne glede na smer študija), prav tako doktorski študentje izvolijo tri predstavnike. Iz izvoljenih predstavnikov se konstituira SS FDV, ki na konstitutivni seji izmed svojih članov in članic izvoli predsednika, podpredsednika in tajnika. Predsednik in podpredsednik SS FDV sta člana Študentskega sveta Univerze v Ljubljani (ŠS UL). Mandat svetnikov SS FDV traja 1 leto.

Svetniki za svoje delo, sodelovanje na sejah ŠS FDV in ostalih organih FDV ne prejemajo plačila.

ŠS FDV lahko tekom leta ustanovi delovna telesa, ki se navezujeta na točno določeno tematiko. av tako pa voli predstavnike študentov v komisijah fakultete in Senatu FDV. Predlaga tudi kandidata za študenta prodekana, ki je sodelavec in svetovalec prodekana za studijske zadeve