Program dela Študentskega sveta Fakultete za družbene vede v študijskem letu 2019/2020

Sva Kristjan Kos, študent 4. letnika obramboslovja in Laura Kodela, študentka dodatnega letnika Mednarodnih odnosov ter sva kandidata za predsednika in podpredsednico Študentskega svet Fakultete za družbene vede. V spodnjih točka vam prilagava najin program dela ŠS FDV v študijskem letu 2019/2020. Rada pa bi izpostavila, da gre to le za predlog programa, ki sva ga z Lauro okvirno sestavila, končno verzijo bomo sestavili skupaj, saj si midva predstavljava ŠS FDV kot organ, enakovrednih svetnikov in svetnic, ki skupaj sodelujejo.

 1. Sodelovanje z vodstvom, organi fakultete in ostalimi pomembnimi entitetami

Študentski svet Fakultete za družbene vede si bo prizadeval za ohranitev komunikacije in  sodelovanja z vodstvom fakultete. Po izkušnjah sta sodelovanje ter dobri odnosi dva izmed ključnih dejavnikov za uspešno in učinkovito delovanje ter uspešno zagotavljanje študentskih pravic in interesov, zagovarjanje katerih bo osrednjega pomena tudi v prihodnje, le te bomo skušali karseda najbolje uskladiti s predstavniki fakultete. Pri zastopanju študentskih interesov bo ŠS FDV deloval v skladu s svojimi načeli in zastavljenimi cilji.

Študentski svet Fakultete za družbene vede si bo prizadeval za dobro sodelovanje z vsemi entitetami na Fakulteti za družbene vede. Na fakulteti imamo veliko društev in Študentsko organizacijo Fakultete za družbene vede, ŠS FDV si bo prizadeval, da bo sodeloval z vsemi akterji na fakulteti, v prihodnosti je moč pričakovati, da se bo vedno več stroškov prevalilo na ramena študentov, zato je sodelovanje še toliko bolj pomembno, potrebno se je zavedati, da skupaj smo močnejši. Obenem si bo ŠS FDV prizadeval za skupne projekte, katerih namen bo dvig kakovosti obštudijskega življenja, ozaveščanje študentov o študijski problematiki, s tem pa tudi vzpostavitev širše vključenosti študentov v obštudijske aktivnosti.

Predstavniki ŠS FDV se bodo tudi v letošnjem študijskem letu aktivno vključevali v delo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani in organov Univerze v Ljubljani. Tako si bomo prizadevali, da bodo cilji ŠS FDV doseženi tudi na ravni Univerze in da bo predvsem venomer zastopano študentsko mnenje. Preko ŠS UL se bomo povezovali tudi s preostalimi sveti UL in poskušali skupaj doseči dvig kakovosti, kot tudi organizirati skupne projekte, ki bodo imeli zaradi sodelovanja dodano vrednost.

 • Kakovost študija in študijska problematika

Pravica vsakega študenta je kakovosten študija, zato bo ena iz med prednostnih nalog in ciljev Študentskega sveta FDV ravno ohranitev in dvig kakovosti študija.  Cilj bomo uresničevali predvsem preko aktivnega delo v različnih komisijah, predvsem preko Komisije za študijske zadeve in Komisije za kakovost.

Na področju študijske problematike bomo preko Komisije za študijske zadeve naslavljali vse aktualne probleme – tiste, ki že obstajajo in jih je potrebno razrešiti, kot tudi tiste, ki se bodo pojavili tekom študijskega leta. Poudarek bo na tistih, ki se bodo pojavljale tekom leta, saj jih je po navadi treba razrešiti hitro in učinkovito, s tem pa poskrbimo za nemoten študijski proces in kvaliteto le-tega. V skladu s tem bomo po potrebi organizirali tudi okrogle mize, plenume, izobraževanja za študente, itd.

V nadaljevanju pa sva razčlenila in omenila nekatere najpomembnejše študijske problematike, ki nas bodo v tem letu, poleg aktualnih zadev še posebej spremljali in pomembno vplivajo na dvig kvalitete študija

 1. Budno spremljanje implementacije študijskega izobraževalnega sistema iz 4+1 na 3+2

Trenutno je potrebno nameniti pozornost predvsem individualni pomoči študentom, ki se znajdejo ujeti med programi (bodisi zaradi ponavljanja, pavziranja, dodatnega leta itd.). Tako si želiva skupaj s ŠSFDV pripraviti kratek priročnik, ki ga bomo objavili na spletni strani ŠSFDV o prehodih med programi in pravicami študentov.

 • Problematika izbirnih predmetov

Z uvajanjem sistema 3 + 2, je prišlo tudi do spremembe študijskih programov, kar pomeni, da stari študijski programi »izumirajo« s tem pa »izumirajo« tudi predmeti, ki so se izvajali v sklopu prejšnjih študijskih programov, ta trend pa se bo seveda nadaljeval dokler se stari študijski programi sploh ne bodo več izvajali, do takrat pa je potrebno poskrbeti, da imajo tudi študentje starih študijskih programov dovolj širok spekter izbirnih predmetov in da študij zaključijo v (čim večji meri) enakih pogojih, kot so le tega začeli). V preteklem letu smo se s problematiko že soočili in skupaj s fakulteto zagotovili širok izbor izbirnih predmetov, v nadaljnje moramo to spremembo ohranjati in zagotoviti študentom res širok spekter znanj, ki jih lahko pridobijo v času študija na Fakulteti za družbene vede.

 • Študijski portal Zebra

S študijskim letom 2017/2018 je prišel v uporabo študijski portal Zebra, po najinem mnenju gre za projekt, ki je bil idejno dobro zastavljen, ampak se je zgodil velik problem pri sami izvedbi projekta, med drugimi portal ni bil vzpostavljen pravočasno ob dejstvu, da je bil obseg literature sorazmerno nezadosten. ŠS FDV je medtem bil v dialogu z vodstvom fakultete, kako nastalo težavo odpraviti v kar se da ustreznem časovnem roku. V zvezi s portalom je pred dvema letoma prišlo do peticije organizirane s strani študentov in študentk. Na tem mestu obžalujeva, da ni nihče vzpostavil kontakta s ŠS FDV, saj sva prepričana, da bi lahko s skupnimi močmi prišli do ustreznejše rešitve. ŠS FDV je kasneje kot odziv celotni problematiki ustanovil delovno skupino za nadzor implementacije študijskega portala Zebra, ki je pripravila pregled in zaključke, ter spremljala na novo naložene enote literature. V tekočem študijskem letu bo ŠS FDV ponovno vzpostavil delovno skupino, potrdil rezultate, ki so nastali kot plod sodelovanja v preteklem letu in še vnaprej spremljal ažurno nalaganje koristne literature. Saj v tem trenutku Portal deluje dobro za študente nižjih letnikov, z literaturo so zadovoljni, kar moramo še okrepiti in zagotoviti literaturo za večino predmetov. Želiva si tudi vzpostaviti dogovor s fakulteto, pri čemer bi lahko Alumni študenti FDV imeli neomejen dostop do vse literature na portalu, tudi po končani izobrazbi na FDV.

4. Javnost anket

Na Univerzi v Ljubljani trenutno poteka prenova študijskih anket, s katero si želimo ankete izboljšati, narediti preprostejše in zatem tudi uvesti (predmetno) javnost anket. Tako bi lahko omogočili študentom vpogled v ocene predmetov in kvaliteto le teh. Poleg tega pa bo izboljšanje anket ŠS-jem omogočilo kvalitetnejšo obravnavo ocen pri postopkih habilitacij. Zaradi tega, se želimo kot ŠSFDV aktivno vključiti v proces, ki se bo odvijal na UL in študentom FDV ažurno poročati o spremembah.

 • Financiranje

Skladno z dogodki, ki so se zgodili v preteklosti v zvez s prostorom številka 4 (prej znan kot Net – caffe), smo že poleti 2017 bili soočeni z dejstvom, da se je ukinil dotedanji model financiranja obštudijske dejavnosti, ki je bil aktiven vse od leta 2014.

Model je zagotavljati avtonomno in celovito financiranje obštudijske dejavnosti (ŠS FDV in študentskih društev), ŠS FDV je skupaj z obštudijsko koordinacijo v lanskem letu uspel predlagati Pravilnik o sofinanciranju obštudijske dejavnosti FDV, ki je bil sprejet na senatu FDV, kot tudi izvolil razpisno komisijo in pripravil razpisno dokumentacijo. Kljub temu financiranje obštudijske dejavnosti ostaja velik izziv, saj se sredstva na tovrsten način še niso razdeljevala, delovanje fakultete kot institucija pa je drugačna kot delovanje društev in so zato procesi zamudni. Tako bo nov model najprej potrebno vzpostaviti in izvesti v praksi, po potrebi pa tudi korigirati in skrbeti za komunikacijo s fakulteto in delovanjem društev. Na tej točki ostaja odprto tudi vprašanje financiranja delovanja ŠS FDV, ki se sedaj za namene izvajanja tutorske dejavnosti financira tudi s prispevkom ob vpisnini. Tovrstno prakso želiva ohraniti še v prihodnje in s tem zagotoviti tutorjem študentom dodatna izobraževanja, nakup promocijskega materiala itd., kar bo pripomoglo k prepoznavnosti tutorjev in kakovosti njihovega dela.

 • Prepoznavnost Študentskega sveta Fakultete za družbene vede

V preteklosti se je začelo aktivno delati na prepoznavnosti, takrat je skupina študentov in študentk, pod okriljem delovnega telesa za ustvarjanje strategije komuniciranja, pripravila strategijo komuniciranja in s tem se je prepoznavnost ŠS FDV dvignila, vendar študentski svet med študenti svoje fakultete še vedno ni dovolj prepoznaven.

Temu sledi, da študenti ne vedo katere so stvari, ki jih ŠS FDV opravlja v njihovem imenu in kdaj se lahko obrnejo na svoje predstavnike. Ena izmed prednostnih nalog, v letošnjem študijskem letu, bo povečati prepoznavnost ŠS FDV med študenti in med njimi doseči zavedanje, da se lahko na predstavnike v Svetu, kot tudi na organ, obračajo s svojimi predlogi, problemi in željami.

Vsled tega se bomo bolj sistematično in organizirano lotili vseh dejavnosti, s katerimi bomo večali prepoznavnost. Za začetek bomo zaradi narave socialnih omrežij in pa ogromnega dosega z minimalnimi stroški skušali povečati podporo na Facebook strani Študentskega sveta FDV.

Prav tako je ključna prenove spletna stran ŠS FDV, katero bomo spremenili v moderno in predvsem funkcionalno in uporabno stran z vsemi relevantnimi informacijami za študente. Spletna stran je že ustvarjena, potrebujemo le še dostop do fakultetnega omrežja, ki nam bo zagotovljen v naslednjem mescu. Prepoznavnost pa bomo večali tudi znotraj skupnosti vseh članic Univerze v Ljubljani, tukaj gre predvsem za redno udeleževanje sej Študentskega sveta Univerze v Ljubljani in aktivno delovanje znotraj omenjenega organa. Stari slovenski rek pravi: »dobro blago, se samo hvali«, zato bomo poskrbeli, da bo ŠS FDV deloval vedno konstruktivno, zagovarjal pravice študentov, pri promociji pa bodo seveda pomagali kvalitetno izpeljani projekti.

 • Izvajanje projektov

ŠS FDV je v preteklosti izvajal številne uspešne projekte, katerih tradicijo je potrebno nadaljevati, tako se bodo v študijskem letu izvedli vsaj naslednji projekti:

 • Dobrodelni december
 • Sodelovanje na Informativi
 • Sodelovanje pri izvedbi informativnih dnevih
 • Sodelovanje pri izpeljavi projekta: Podrav brucem
 • FDVjevec, časopis študentov in študentk FDV
 • Sodelovanje pri izvedbi pripravljalnih dni FDV
 • Slikanje letnikov
 • Zaposlitveni most
 • Učenje koristnih veščin – (OZP delavnica, delavnica pisanja CV, elevator pitch itn.)

Poleg teh naštetih projektov pa bo ŠS FDV izvajal tudi druge projekte v kolikor se bo pojavila potreba ali pa bo kdo izmed svetnikov imel kakršnokoli idejo ali željo po ustvarjanju novih, kvalitetnih projektov.