Delovno telo ustanovi Študentski svet ŠS FDV na podlagi predloga kateregakoli člana ŠS FDV ali pa pobude širše javnosti. Delovno telo se ustanovi takrat, ko je potreba, da se o določeni problematiki podrobneje diskutira. Člani delovnega telesa so lahko vsi študentje Fakultete za družbene vede, ki jih določena tematika podrobneje zanima in bi radi prispevali k skupni rešitvi.

 

 

Trenutno delujoča delovna telesa:

  • Komisija za študentsko problematiko
  • Delovno telo za študentski prostor
  • Delovno telo za odnose z javnostjo