Sklic in vabilo na 3. redno sejo ŠS FDV in ponovitev kandidacijskega postopka

Na podlagi 17. člena Poslovnika ŠS FDV in 89. člena Pravil o organizaciji in delovanju FDV UL sklicujem 3. redno sejo Študentskega sveta Fakulteta za družbene vede (ŠS FDV), ki bo potekala v četrtek, 22. februarja 2024, ob 17.00 uri v predavalnici 15.

Dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnika 2. redne in 1. dopisne seje ŠS FDV
  3. Razprava o preureditvi sistema pisanja habilitacijskih mnenj
  4. Volitve predstavnic v komisije Senata FDV
  5. Volitve predstavnic študentov v katedre FDV
  6. Imenovanje nove zasedbe razpisne komisije
  7. Poročila delovnih teles in študentskih predstavnikov
  8. Razprava o pobudah za revitalizacijo sistema tutorstva
  9. Razno

Prav tako pa na podlagi 60. in 62. člena Poslovnika ŠS FDV zaradi pomanjkanja kandidatk ponovno začenjam razpis kandidacijskega postopka za volitve predstavnikov iz vrst študentov v organe fakultete in katedre.

Razpisujem kandidacijski postopek za volitve predstavnikov študentov v:

komisije Senata FDV:

Komisija za etiko (1 predstavnik)

katedre (2 predstavnika):

katedra za komunikologijo – medijske in komunikacijske študije

katedra za družboslovno informatiko in metodologijo

Kandidate prosim, da svoje kandidature pošljejo najkasneje do torka, 20. 2. 2024 do 23:59. Kandidature je potrebno poslati na e-poštni naslov ŠS FDV: ssfdvul@gmail.com, pri čemer se bodo upoštevale le kandidature, ki bodo na navedeni elektronski naslov prispele do zgoraj navedenega roka. Kandidature štejejo za veljavne, če so pravilno in pravočasno vložene. Kandidati se bodo lahko po želji tudi predstavili na 3. redni seji ŠS FDV.